TOOTJA GARANTII ÜLDINFO

Garantiitähtaeg algab asja ostjale üleandmisest, kui lepingus või garantiikirjas ei ole ette nähtud garantiitähtaja hilisemat algust. Kui müüjal on kohustus asi ostjale saata, ei hakka garantiitähtaeg kulgema enne asja ostjale üleandmist. Garantiitähtaja kulg peatub ajal, mil ostja ei saa asja kasutada lepingutingimustele mittevastavuse tõttu, mille eest vastutab müügigarantii andja.

Garantiitähtaja pikkus ja hooldusaja kestus on määratud maaletooja või tootja poolt.

Garantiiremont tehakse tootja või maaletooja poolt volitatud hooldus- või remonditöökojas.

Asja parandamisega või asendamisega seotud kulud, eelkõige veo-, posti-, töö- ja materjalikulud kannab tootja või maaletooja.

Garantiiteenuse osutamise aluseks on arve või garantiikaart. Kauba soovitame garantiiremonti saata originaalpakendis. Lisaks garantiist tulenevatele õigustele on tarbijal ka muud seadusest tulenevad õigused.

Õigus tootjagarantiile kaotab kehtivuse, kui

ostjal pole esitada arve-saatelehte või garantiikaarti
esitatud andmed ei vasta tegelikult saadetud kaubale
tootel on füüsiline kahjustus (praod, mõlgid, kriimustused jm), mis on tekkinud või tekitatud kliendi süül või ettevaatamatuse ja hooletuse tõttu
toote seerianumber on puudu, rikutud või pole loetav
toote garantiiaeg on läbi
tootele on paigaldatud lisakleebiseid, mille tõttu toote mudel, seerianumber, tootmisaeg vms garantiiaega tõendav info pole loetav
toode varustatakse või kasutatakse koos osade, komponentide või välisseadmetega, mis ei ole tootja poolt selleks konkreetseks rakenduseks lubatud
toodet on remontinud selleks tootja poolt mitte volitatud isik.

Ostja on enne toote kasutama hakkamist kohustatud tutvuma toote kasutusjuhendiga ja jälgima kasutusjuhendis toodud nõudeid ning nende täitmist. Kasutusjuhend sisaldab vajalikku teavet kauba ja/või seadme õigeks ja sihipäraseks kasutamiseks ja hooldamiseks. Kasutusreeglite mittejärgimisest tekkinud tõrgetele kauba ja/või seadmete töös või kauba ja/või seadme riknemisele ei laiene tootja poolt pakutav garantii.

Juhul, kui tekib kahtlus toote ja/või seadme defekti garantii alla kuulumisest, jääb lõplik otsustusõigus seadme tootjale. Defekti tekkimise põhjuste tõendamise kohustus on esimesel kuuel kuul pärast ostu tegemist tootjal, hiljem ostjal. Kui tootja tunnistab defekti mittegarantiiliseks kuue kuu möödumisel pärast toote ja/või seadme üleandmist, siis on tootjal esmalt kohustus teostatavad asendus/parandustööd ostjaga kooskõlastada ning seejärel õigus esitada ostjale arve asendusseadme ja/või osutatud
teenuse eest. Ostjal on õigus otsustada, kas ta soovib oma toote ja/või seadme parandada/asendada või loobub remondist.

Tootjagarantii ei hõlma defektide diagnoosimist ja kõrvaldamist, mis on põhjustatud:

seadme väärast või asjatundmatust kasutamisest või kohtlemisest kliendi või kolmanda isiku poolt. Siia alla kuuluvad ka mehaanilised vigastused, niiskusest, tolmust, võõrkehadest jms põhjustatud defektid.
vääramatust jõust (pikselöök, üleujutus, sõda vms )
masinaosadele, mis kuluvad või võivad puruneda normaalkasutusel (nõel, hõõglamp, veorihm, silmusti, nõelaplaat jms.)
ebatavalistest ümbrusmõjudest nagu ülepinge, magnetväljad jms.